Resultaten

Binnen ons onderzoek maken we gebruik van een aantal instrumenten. Bij elke deelvraag maken we gebruik van een ander instrument.

Going Native. De going native methode laat collega’s op een laagdrempelige manier reageren op een stelling of vraag. Vanuit ons onderzoek hebben wij de varag gesteld: “Wat weet je van de 21ste eeuwse vaardigheden?”.  Wat de collega’s er van weten, lees je bij ons onderzoeksresultaat. [Ga naar de resultaten].

Deelvraag 1: Wat wordt verstaan onder de 21e eeuwse vaardigheden volgens de betrokken teams?

Enquête. We hebben onder onze doelgroep een enquête uitgezet met de vraag: “Hoe geeft u binnen uw onderwijs vorm aan …..?” waarbij op de plek van de puntjes elke keer een vaardigheid werd genoemd. We hebben de resultaten verwerkt. [Ga naar de resultaten]. Deze resultaten hebben we in een zgn membercheck weer voorgelegd aan de collega’s. De vraag die daarbij aan de orde is: “Herken je jezelf in de resultaten en heb je eventueel nog een aanvulling?”

Deelvraag 2: Wat hebben de teams nodig om de 21e eeuwse vaardigheden succesvol toe te passen in het onderwijs?

Om de deelvraag te beantwoorden hebben we een tweetal instrumenten ingezet.

  1. Mentimeter. Met de mentimeter  hebben we de vraag: “Met welke drie vaardigheden zou je aan het werk willen gaan?” aan de orde gesteld. [Ga naar de resultaten].
  2. Brainstorm. In de brainstorm sessie is de vraag aan de orde: “Wat hebben teams nodig om aan de slag te gaan met de 21e eeuwse vaardigheden?”. De resultaten van twee hogescholen zijn met elkaar vergeleken. [Ga naar de resultaten].

Deelvraag 3: Hoe kunnen de geïnventariseerde behoeften vertaald worden naar concrete acties die zorg dragen voor de implementatie en borging van de 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs?

Voor de beantwoording van deze deelvraag hebben we het instrument “Focusgroep” ingezet.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.